Svenska Eurasierklubben uppmanar alla eurasierägare att genomföra en mentalbeskrivning med sina hundar. Det är mycket givande och intressant för både dig som hundägare/uppfödare och betydelsefullt för Svenska Eurasierklubben att se hur eurasier reagerar i olika, kontrollerade situationer.

”Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information”. Källa SKK

Det finns idag 2 olika mentalbeskrivningar, som eurasiern som ras är välkomna att genomföra, Svenska Brukshundsklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH) och Svenska Kennelklubbens Beteende och personlighetsbeskrivning hund (BPH). MH skapades först och främst som ett redskap för att beskriva brukshundarnas mentalitet och är därför riktat till hur man vill att en brukshund skall agera, vilket kanske inte alltid är lika överförbart till att beskriva andra rasers mentalitet. SKK lanserade 2012 en ny beskrivning, BPH, som skall passa alla hundar, oavsett ras. BPH har moment som ska avspegla hundarnas reaktioner i mer vardagslika situationer. Då MH främst är framtaget för bruks- och tjänstehundar anser SKK att mentaltestet BPH (Beteende- och personbeskrivning hund) är det som bäst passar att beskriva mentaliteten hos sällskapshundar.

MH och BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan är en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situationer vid just det tillfället. Förutom att vara en del av uppfödares avelsutvärdering kan det ge dig som ägare en hint om hur din hund reagerar på olika saker – som kan kopplas till vardagliga situationer. Genom vetskap om hur din hund reagerar på exempelvis plötsliga ljud, konstiga underlag eller personer som för hunden agerar hotfullt kan du vara ett bättre stöd för din hund i vardagen. Du åker hem med samma hund du kom dit med, se det som en spännande, rolig och lärorik dag i ert gemensamma liv.

Beskrivningen är officiell och stambokförs i kennelklubbens databas.

Man bidrar också till att kartlägga mentaliteten hos eurasiern som ras generellt, ju fler hundar som genomför BPH eller MH, desto säkrare blir resultatet av hur den genomsnittliga eurasiern egentligen är. Mentaliteten är viktig även för en sällskapshund – det är ju i vardagen vi lever med våra hundar och det är där den ska fungera.

Nyfiken på att veta mer? I dessa foldrar kan du läsa mer om vilka moment som genomförs, vad beskrivaren kikar på och allmän information om de två olika beskrivningarna.

· SKKs sida om BPH

· BPH- Informationsbroschyr

· BPH – Momentbeskrivning

Här hittar du arrangörerna när dig, 

BPH-sponsring

Eurasierklubben sponsrar BPH från den 15/8 2022 och fram tills årsmötet 2023 ekonomiskt med 400 kr. Sponsringen går ut på att en eurasier som genomför BPH under året kan få återbetalning av klubben vid uppvisande av kvitto på att beskrivningen genomförts (skickas till kassören). Utöver kvitto behöver man även uppge ägare samt kontonummer.


Mer information

Se SKKs film om BPH:

Se en eurasier genomföra BPH:

 
Se en eurasier genomföra MH:
https://www.youtube.com/watch?v=PBDJKyUqLG0