TIDIGARE ÅRSMÖTEN

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt. 

STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet och om klubben.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)

MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)

NÄSTA ÅRSMÖTE