Årsmöte

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte äger varje medlem rätt att föra talan och att utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 3 veckor före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning eller på annat likvärdigt sätt.
 
ÅRSMÖTE 2018
Eurasierklubbens årsmöte kommer att hållas den 4 mars 2018 i Jönköping, som utlyst i medlemsutskicket almanackan. Mötet kommer att vara i Studiefrämjandets lokaler, ”Danssalen” kl. 12.00 och klubben kommer att bjuda på lättare förtäring. Anmälan sker till sekreterare@eurasierklubben.se senast den 25 februari 2018.
Välkomna!
 
STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)
 
MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)

 
TIDIGARE ÅRSMÖTEN
Årsmöteshandlingar 2017 (PDF)