Årsmöte

Klubbens angelägenheter handhas av ett årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmöte äger varje medlem rätt att föra talan och att utöva rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 3 veckor före mötet genom meddelande i klubbens medlemstidning eller på annat likvärdigt sätt.
 
STADGAR
I Svenska Eurasierklubbens stadgar hittar du mer information om årsmötet.
Svenska Eurasierklubbens stadgar (PDF)
 
MOTIONER
Om du har förslag till årsmötet kan du använda nedanstående mall när du skriver din motion.
Mall för årsmötesmotioner (DOC)
 
ÅRSMÖTE 2017
Årsmöteshandlingar 2017 (PDF)